یرای تمدید 15 روز دوم امانت کتابها از طریق تلفن 8840-787-514 در ساعات کاری کتابخانه و یا از طریق پست الکترونیکی nowruzland.library AT gmail.com  می توانید اقدام نماید.