کتابداران از دوستان داوطلبی هستند که در ساعات کاری کتابخانه فعالیت می کنند.شما نیز در صورت تمایل یه امور کتابداری می توانید تمایل خود را یا تکمیل فرم درخواست فعالیت داوطلبانه زیر و ارسال آن به آدرسnowruzland.library AT gmail.com اعلام نمایید.

فرم درخواست فعالیت داوطلبانه