بنیاد کتابخانه نوروززمین موارد زیر را به عنوان رسالت خود اعلام کرده است:

  • گسترش فرهنگ همکاری در جامعه
  • معرفی رنگارنگی فرهنگ مردمان سرزمین های نوروز
  • نزدیکی متقابل انسان ها از تبارهای فرهنگی گوناگون
  • گسترش فرهنگ کتابخوانی
  • حمایت از فعالیت های هنری در جامعه مخاطب